بازدید جهت خرید بالابر

امروز گروهی جهت بازدید و خرید دستگاه به کارخانه شرکت پارسیان بالابر تشریف بردند و تعداد بالابرهای مورد درخواست خود را تایید و آپشن های را به گروه تولید ارائه دادند که بر روی دستگاه مورد درخواست آنها تعبیه گردد.

- دستگاههای مورد درخواست آنها: 

  • بالابر الکتروهیدرولیک دو ریل با چرخ خودرویی قابل یدک و ارتفاع کاربردی  14 متر 
  • بالابر الکتروهیدرولیک تک ریل با چرخ کارگاهی و  ارتفاع کاربردی  11 متر 

شایان ذکر است این شرکت  از گروه تولید و کنترل کیفیت شرکت پارسیان بالابر برای تولیدات با کیفیت قدردانی به عمل آوردند.

واحد اخبار داخلی شرکت پارسیان بالابر صنعت